Typy danych

typ Danych Jest Podstawową Wielkością Charakteryzującą Kolumnę .

SoftwareStudio > ROZWIĄZANIA > Typy danych

Typy danych


Typ danych jest podstawową wielkością charakteryzującą kolumnę tabeli bazy danych.

Typ danych kolumny kontroluje typ informacji jaka może być przechowywana w kolumnie. Należy zdefiniować typ danych przez wpisanie za nazwą kolumny słowa kluczowego, może ono wymagać parametrów. Po zdefiniowaniu typ danych kolumny tabeli jest stałą właściwością i nie powinno być zmieniany. Można również wykorzystać typy danych do definicji innych struktur przechowujących dane, takich jak parametry i lokalne zmienne. # Typy ## Danych #

Typy specjalne

Dane specjalne to dane, które nie pasują do innych kategorii. br/>bit Dane zawierają wartość 1 albo 0. Używaj ich, gdy chcesz przedstawić zagadnienia typu PRAWDA lub FAŁSZ albo TAK lub NIE br/>timestamp Typ danych używany do wskazania ciągu aktywności br/>uniqueidentifier Dane są 16-bajtowymi szesnastkowymi liczbami wskazującymi na globalnie unikalne identyfikatory (GUID). GUID są użyteczne, gdy wiersz musi być unikalny pośród wielu wierszy. br/>. # Typy ## Danych #


Typy liczb o zmiennej precyzji

Dane są przybliżonymi liczbami zmiennoprzecinkowymi o dokładności takiej, jaka może w danej chwili być obsłużona przez mechanizmy obliczeniowe. br/>float Liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1,79E+308 do 1,79E+308. br/>real Liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od–2.40E + 38 do 2.40E + 38. . # Typy ## Danych #


Typy liczb całkowitych

Dane są liczbami całkowitymi. br/>bigint Liczba całkowita z zakresu od –2^63 (-9223372036854775808) do 2^63-1 (9223372036854775807). Rozmiar jednej liczby 8 B. br/>int Liczba całkowita z zakresu od -2 147 483 648 do 2,147,483,647. Rozmiar br/>smallint Liczba całkowita z zakresu od -32,768 do 32,767. Rozmiar jednej liczby to 2 B. br/>tinyint Liczba całkowita z zakresu od zera do 255. Rozmiar jednej liczby to 1 B. # Typy ## Danych #


Data i czas

Dane są kombinacją dobrze sformatowanej daty i czasu. Nie istnieją typy danych opisujące osobno datę i czas. br/>datetime Data z zakresu od 1 stycznia 1753 do 31 grudnia 9999 (jedna wartość zajmuje 8 B). br/>smalldatetime Data z zakresu od 1 stycznia 1900 do 6 lipca 2079 (jedna wartość zajmuje 4 B). br/>datetimeoffset zapewnia obsługę stref czasowych br/>datetime2 Wspiera szerszy zakres dat oraz większą precyzję części ułamkowych sekundy i także umożliwia określanie precyzji . # Typy ## Danych #


Typy liczb dziesiętnych

Dane liczbowe o dokładności do ostatniej znaczącej cyfry. br/>decimal Maksymalnie 38 cyfr, z czego wszystkie mogą znajdować się po prawej stronie przecinka. Typ przechowuje dane dokładne (nie przybliżone). br/>numeric W SQL Server jest to odpowiednik typu decimal. # Typy ## Danych #


Typy binarne

Dane zawierają łańcuchy binariów zapisanych w postaci liczb w systemie szesnastkowym (heksadecymalnym). br/>binary Dane o stałej przypisanej długości (do 8 KB). br/>varbinary Dane o różnej długości aż do zdefiniowanej maksymalnej (do 8 KB). br/>image Dane mogą być różnej długości i przekroczyć rozmiarem 8 KB. . # Typy ## Danych #


Typy tekstowe

Dane są kombinacją liter, cyfr i symboli. br/>char Dane o stałej przypisanej długości (do 8 KB). br/>varchar Dane o różnej długości aż do zdefiniowanej maksymalnej (do 8 KB). br/>text Dane tekstowe o rozmiarze przekraczającym 8 znaków. # Typy ## Danych #


Wersja Demo
SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl